Schweizare i förskingringen

kategori: Artikel, Kultur, Reportage publicerat januari 23, 2011

Som inledning till ett spännande korvland, Schweiz, presenterar vi en schweiziskfödd världsmedborgare som även innehar ett fransk och australiskt pass och som för närvarande är jobbar i Dubai! En konditor, matälskare, matbloggare och duktig fotograf. Christophe Widmer, han jobbar för närvarande på Executive Resort konditor i Madinat Jumeirah i Dubai, Förenade Arabemiraten. Med 44 restauranger, barer och med en högt ansedd mötes-och festlokal så har Chris mer än sin beskärda del att pyssla med, men han har ändå tankar om sitt ursprungsland och dess korv som han gärna delar med oss.

servelat2

Servelat

 

Min kära vän E har precis återvänt från Schweiz med en påse full av underbara schweiziska korv kallas Servelats och Rivella. (I wrote previously about Rivella here ) Now, being Swiss and growing up in this wonderful country Servelats do have a special meaning for me and for a fact, to most Swiss. (Jag skrev tidigare om Rivella här ) Nu är schweiziska och växer upp i detta underbara land Servelats har en speciell betydelse för mig och för ett faktum, att de flesta schweizare. (Read below) There was absolutely no grilling party, BBQ, feast or any other event without Servelats! (Läs nedan) Det fanns absolut ingen grillning parti, BBQ, fest eller någon annan händelse utan Servelats! That 25 of these are consumed in average by each person in Switzerland during a year is a surprise to me; myself have eaten in the past two days five of them!! Att 25 av dessa förbrukas i genomsnitt av varje person i Schweiz under ett år är en överraskning för mig, jag själv har ätit under de senaste två dagarna fem av dem!
Den Servelat är ofta som de nationella korv i Schweiz. Some 160 million Servelats weighing 27,000 metric tons are produced in Switzerland annually, which is equivalent to a consumption of 25 Servelats per person per year. Cirka 160 miljoner Servelats väger 27.000 ton produceras i Schweiz årligen, vilket motsvarar en förbrukning av 25 Servelats per person och år. Grilling Servelats over an open fire, with the ends cut open so that they expand like a butterfly’s wings, is a childhood memory for nearly every Swiss person and as a result, many Swiss are emotionally attached to the sausage. Grillning Servelats över öppen eld, med ändarna skar upp så att de expanderar som en fjärils vingar, är ett barndomsminne för nästan varje schweiziska person och som ett resultat, är många schweiziska känslomässigt bundna till korven.
A New York Times report noted that “the possible demise of Servelas visibly upset the Swiss, a normally even-tempered people”. En New York Times noterade att ”den eventuella nedläggningen av Servelas synligt upprörd i Schweiz, en normalt även härdat folk”. The Servelat production crisis has been covered closely by the Swiss media, and in a newspaper poll, 72 percent of those surveyed stated that the Servelat had to be saved. Den Servelat produktionen krisen har täckts noga av den schweiziska medier, och i en tidning omröstning, undersökta 72 procent av dem uppgav att Servelat måste sparas. The Servelat crisis was also the subject of a parliamentary debate, in which State Councilor and president of the Swiss Meat Association Rolf Büttiker highlighted the national sausage’s social significance, calling it a “cult sausage” and “the worker’s steak”. Den Servelat krisen var också föremål för en parlamentarisk debatt, där statsrådet och ordförande i schweiziska Meat Association Rolf Büttiker belyste nationella korv sociala betydelse, kalla det en ”kult korv” och ”arbetstagarnas biff
Servelat, även stavat cervelas, servelat eller zervelat, är en typ av kokt korv som produceras främst i Schweiz och i delar av Tyskland. In its modern Swiss variety, it consists of a mixture of beef, bacon and pork rind [1] that is packed into zebu intestines, I sin moderna schweiziska sorten, består den av en blandning av nötkött, bacon och fläsksvål [1] som är packade i zebu tarmar, slightly smoked and then boiled. något rökt och sedan kokas.
Namn och historia
Korven kallas cervelas i den fransktalande delen av Schweiz och CERVELATKORV i den tyskspråkiga delen. Both variants ultimately derive from cerebrum , the Latin word for brain, in reference to the brain that used to be part of the recipe. Båda varianterna härröra ursprungligen från storhjärnan, det latinska ordet för hjärnan, med hänvisning till hjärnan som brukade vara en del av receptet. The term “Cervelat” is the older of the two. Termen ”CERVELATKORV” är den äldre av de två. It was first recorded in 1552 by Rabelais , and is derived from zervelada , a Milanese dialect word. Det var första gången i 1552 av Rabelais, och kommer från zervelada, en Milanese dialekt ord.
Zervelada or, in Italian, cervelato , referred to a “large, short sausage filled with meat and pork brains”. Zervelada eller på italienska, cervelato, hänvisade till en ”stor, kort korv fylld med kött och fläsk hjärnor”. The contemporary recipe is derived from a late nineteenth-century reworking of the traditional recipe that was invented in Basel. Den moderna recept kommer från ett sent artonhundratalets omarbetning av det traditionella receptet som uppfanns i Basel.
Produktion och beredning
Swiss Servelats är gjorda av ungefär lika delar av nöt, fläsk, bacon, fläsksvål och is, samt kryddor, härdning salt och tillsatser saxen. The ingredients are very finely minced in a cutter, packed into cow intestines, smoked for an hour at 65 to 70 °C and then boiled at 75°C. Ingredienserna är mycket finhackat i en fräs, förpackad i ko tarmar, rökt under en timme vid 65 till 70 ° C och sedan kokas i 75 ° C. Traditionally, Swiss cow intestines were used, but producers switched to Brazilian zebu intestines after the local materials became too rare and expensive. Traditionellt har schweiziska ko tarmar används, men producenterna bytte till brasilianska zebu tarmar efter lokala material blev alltför sällsynta och dyra.
Servelats can be prepared in numerous ways. Servelats kan förberedas på olika sätt. They can be eaten cooked , boiled , grilled or fried. De kan ätas kokt, kokt, grillad eller stekt. They are also served raw, either as part of a salad or as a whole with bread and mustard. De är också serveras rå, antingen som del av en sallad eller som en helhet med bröd och senap

Min kära vän E har precis återvänt från Schweiz med en påse full av underbara schweiziska korvar som kallas Servelats och en dryck vid namn Rivella.  Att vara schweizare och växa upp i detta underbara land där Servelat har en speciell betydelse för mig och för den delen, de flesta schweizare. Det finns absolut ingen grillparty, BBQ, fest eller någon annan händelse utan Servelats!  Att 25 stycken Servelats förbrukas i genomsnitt per person i Schweiz årligen är en överraskning för mig, själv har jag ätit fem stycken under de senaste två dagarna.

Servelat är att betrakta  som den nationella korven i Schweiz. Cirka 160 miljoner Servelats väger 27.000 ton och produceras i Schweiz årligen, vilket motsvarar en förbrukning av 25 Servelats per person och år. Att grilla Servelats över öppen eld, med ändarna uppskurna så att de expanderar som fjärilsvingar, är ett barndomsminne för nästan varje schweizare och som ett resultat av detta, är de flesta schweizare känslomässigt bundna till korven.

servelat3

Servelatkrisen

Traditionellt används fjälster från schweiziska kor, men mot slutet av 2000-talet tappade de lokala boskapsuppfödare  intresset för produktion av fjälster, så Servelattillverkarna bytte då till fjälster av brasilianska zebu tarmar. Dessa fjälster är inte så feta och spricker inte så lätt när korven grillas eller steks.

Den 1 april 2006 förbjuder EU import av djurdelar från Brasilien som en åtgärd för att förhindra spridning av galna kosjukan. Bland dessa finns zebu fjälster. Även om Schweiz inte är ett EU-land är måste de följa de europeiska lagar och fördrag enligt avtal. Därför blev schweiziska och tyska lager av Zebu tarmar i det närmsta helt tömda under 2008 och detta hotar produktionen helt och hållet och orsakar en del kontroverser i Schweiz.

I januari, 2008, skapar den schweiziska köttindustrin en nationell ”Cervelat task force” som dessvärre  misslyckads att på ett tillfredställande sätt få ett godtagbart alternativ till zebu fjälster.

En reporter från New York Times noterade att ”upphörandet av Servelat-tillverkning har klart upprört Schweizarna, som normalt sett ett härdat folk”.

Servelatkrisen följdes noga av schweiziska medier,  och enligt omröstning i en dagstidning , så uppgav 72% av de tillfrågade att Servelat-produktionen måste fortsätta.

Servelat-krisen var också föremål för en parlamentarisk debatt, där statsrådet och ordförande i schweiziska Köttindustrin, Rolf Büttiker, belyste den nationella korvens sociala betydelse, genom att kalla den för en ”kultkorv” eller ”arbetarbiff”.

I augusti 2008 löstes krisen då leverantörer av det åtråvärda zebu fjälstret kunde finnas i andra länder i Sydamerika såsom, Uruguay, Argentina och Paraguay. Sevelatens framtid tryggades.

Servelat, som även stavas cervelas, cervelat eller zervelat, är en typ av emulsifierad och värmebehandlad korv som produceras främst i Schweiz och i vissa delar av Tyskland.

Den moderna schweiziska varianten, består av en blandning av nötkött, fläskkött, fläsksvål och späck som är fyllda i zebu tarmar, något rökt och sedan värmebehandlad (sjuden).

servelat

Namn och historia

Korven kallas cervelas i den fransktalande delen av Schweiz och cervelat i den tyskspråkiga delen. Båda namnen härrör sig  ursprungligen från det latinska ordet för hjärna, kanske använde den delen som en del av receptet.  Termen ”Cervelat” är den äldre av de två, första gången den omnämns är 1552 av Rabelais*), och kommer från zervelada, ett Milanesiskt dialektalt ord.

*) En fransk författare och läkare, 1494 -1553 (webmasters anm.)

Zervelada eller på italienska, cervelato, syftade på en ”stor, kort korv fylld med kött och svinhjärnor”. Det moderna receptet kommer från sent artonhundratal som är en omarbetning av det traditionella receptet som uppfanns i Basel.

Produktion och beredning

Schweisiska Servelats består av ungefär lika delar av nöt, fläsk, späck, fläsksvål och is, samt kryddor, salt och tillsatser. Ingredienserna är mycket finhackade i en massa, förpackad i zebu fjälster, rökta under en timme vid 65 till 70 ° C och sedan sjudna i 75 ° C.

Servelats kan tillagas på olika sätt.  De kan ätas kokta, grillade eller stekta. De kan också serveras råa, antingen som del av en sallad eller som en helhet med bröd och senap.

En Guete! (Smaklig måltid)

SwissBliss

Text och bilder använd med tillstånd av Christophe Widmer. Text översatt av Salsusredaktionen

Besök gärna Christophe’s blog och inspireras.

Är du nyfiken på Servelat-recept så finns de här!

Som sagt vi återkommer längre fram med mer information om Schweiz och Schweizarnas korvar, ett spännande korvland som gränsar till storheter som Tyskland, Italien och Frankrike, det du!

Skriv ut
1 Inte helt lyckat, kanske2 Njahh!3 Helt ok!4 Mycket bra5 Kanonbra (1 röster, genomsnitt: 4,00 av 5)
Loading ... Loading ...